NGUYỄN MẠNH SƠN

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Văn hóa

TTCT - Ngày nay, nhiều nước châu Á chỉ tổ chức ngày lễ Trung thu, hay lễ ngắm trăng vào ngày 15 tháng 8 âm lịch. Thế nhưng vào thời Edo ở Nhật Bản, lễ này thường được tổ chức hai lần trong năm. Người thời đó cho rằng phải thưởng nguyệt cả đêm 15 và đêm 13 mới được may mắn đủ đầy.