NGUYỄN PHI HÙNG (PHÚ YÊN)

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

TTCT - Quãng năm 1980 chưa dạy thêm rộ như nay, nhưng mấy ông thầy dạy thêm ở Tuy Hòa (Phú Yên) thời đó có vẻ rất chuyên nghiệp trong việc tổ chức lớp cũng như thu tiền. Vì ghét ông thầy dạy thêm môn hóa đòi tiền chèo chẹo, tôi bỏ học thêm và quyết tâm thi đại học sư phạm toán.