NGUYỄN VŨ HƯNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Văn hóa

TTCT - Biết tôi sống cạnh nhà Jon Fosse, người ta hay hỏi tôi về ông. Tôi thú thực là không biết phiên bản Jon Fosse nổi tiếng ... Tôi chỉ biết Jon Fosse, một nhà văn bên trên thời gian.