PHẠM KỲ ANH

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

TTCT - Đối với thị trường nông sản, lịch sử chưa từng chứng kiến bất kỳ một kế hoạch tạm trữ hàng nông sản nào thành công. Mới đây bộ trưởng thương mại Thái Lan bị mất ghế do chương trình mua trữ và hỗ trợ giá gạo cho nông dân, làm Thái Lan lỗ 4,5 tỉ USD.