PHẠM TUẤN ANH

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Năm 1990, tôi lúc đó học lớp 11, trên đường về nhà sau giờ học đã ghé chùa Một Cột chơi và bắt chuyện với một khách du lịch người Anh. Nhưng dù vừa hoàn thành một khóa tiếng Anh bằng A kéo dài gần sáu tháng, tôi không thể diễn đạt nổi một câu hỏi đơn giản với người khách đó.