PHẠM VĂN THIỀU LƯỢC DỊCH

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Gặp gỡ & Đối thoại

TTCT - Trả lời phỏng vấn của NXB Nil nhân dịp ra mắt quyển Plaidoyer pour l’altruisme - La force de la bienveillance (Biện hộ cho lòng vị tha, sức mạnh của lòng nhân từ), Matthieu Ricard (*) đã chứng minh rằng lòng vị tha không phải là sự xa xỉ mà là một sự thiết yếu để đáp lại những thách thức của thời đại chúng ta. TTCT xin giới thiệu với bạn đọc trích dịch phỏng vấn trên.