STEVEN GAMBARDELLA

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Mỹ thuật

TTCT - Chúng ta may mắn sống trong một thời đại mà đám đông quần chúng cũng có thể tiếp cận hội họa, thay vì chỉ những kẻ siêu giàu của giới đặc quyền đặc lợi như đã hàng nghìn năm qua. Điều đó thật quý giá. Vì thế, hãy đi xem tranh khi có cơ hội!