TÂN KHOA

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

TTCT - Từ “Chuyện dịch thuật: sai ở khắp nơi”, xin làm rõ thêm vấn đề này trên quan điểm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho dịch thuật. Đó là việc chuẩn hóa tiếng Việt trong thời CNTT.