TẤN PHÚC - LÊ TẤN

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Thể thao

Sau một năm đến Mỹ học quần vợt tại Club Med Academies ở Miami (Florida), Nguyễn Mậu Vinh Quang đã bước đầu hình thành hướng đi cho sự nghiệp phía trước, trong đó tính đến cả khả năng vào đại học và vẫn tiếp tục chơi quần vợt.