THƯ HIÊN THỰC HIỆN

Tác giả

Tổng số bài viết : 5 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Năm học mới, một chương trình thí điểm mô hình trường học mới được khởi động trên 1.447 ngôi trường tiểu học trong cả nước, theo đó việc “tự học, tự giáo dục” của học sinh sẽ là trung tâm của hoạt động giáo dục.