TRƯƠNG THANH TÙNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Nhật ký thành phố

TTCT - Gấp tờ báo, tắt tivi, uống vội ly cà phê còn dở, mọi người lại lao nhanh ra đường vì sợ... trễ! Dường như càng vội thì người ta càng trễ.