TRƯỜNG TRUNG - HỮU KHÁ

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

100% dịch vụ công ở Đà Nẵng đều đã được triển khai trực tuyến mức độ 4 (nộp hồ sơ và giải quyết thủ tục qua mạng) từ đầu năm nay. Giờ đây người dân có thể làm tất cả các dịch vụ công ở Đà Nẵng qua mạng nhờ chuyển đổi số.