TS DAVID KOH

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Bài viết sau của tiến sĩ David Koh, một người Singapore, được viết bằng tiếng Việt gửi riêng cho Tuổi Trẻ Cuối Tuần, kể lại hành trình một cuộc chuyển đổi không phải không cam go song rất thành công của Chính phủ Singapore - một quốc gia đa sắc tộc - sang áp dụng chính sách cơ bản về ngôn ngữ nhằm phục vụ tốt nhất cho mục tiêu hội nhập quốc tế.