TS NGUYỄN SĨ DŨNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 6 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Công nghệ

TTCT - Chính phủ điện tử thì không phải là một chính phủ mà chỉ là việc chính phủ sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông (Information; Communication Technologies - ICT) để cung cấp thông tin, dịch vụ cho dân và để tương tác với dân.

Tiêu điểm

TTCN - Triết gia người Đức đã từng khẳng định: “Có hai thứ rối rắm nhất trần đời là làm xúc xích và làm luật”. Làm xúc xích rối rắm nhưng sản phẩm lại nhũn nhặn và thơm ngon. Rất tiếc, làm luật thì chúng ta mới chỉ chắc chắn được về cái sự rối rắm. Sự rối rắm này nhiều khi cũng cho ra đời những đạo luật có chất lượng, nhưng nhiều khi lại không. Sự rối rắm vì vậy tự thân không phải là một giá trị.