TƯỜNG ANH (TRÍCH DỊCH)

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Thời sự quốc tế

TTCT - ​Vladimir Putin được xếp ngồi phía sau một bàn tròn lớn đối diện với Donald Trump, tức không thể tiếp cận được cho một cuộc trao đổi. Thậm chí xin trao cho lọ muối cũng là vô ích. Đó là cái giá bất ngờ, của việc thay đổi các bảng tên, vào giờ chót…