XUÂN LONG THỰC HIỆN

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Môi trường

TTCT - Tình trạng ngập lụt xảy ra ở những nơi rất thuận lợi về tiêu thoát nước như Phú Quốc (Kiên Giang), Đà Lạt (Lâm Đồng) có nguyên nhân từ mưa lớn cực đoan, nhưng cốt lõi vẫn là bất cập trong quy hoạch, thiết kế xây dựng không còn phù hợp trong điều kiện tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH).