YẾN TRINH - MẬU TRƯỜNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Hồ sơ

TTCT - Từ các miền quê nghèo, những gia đình 2-3 thế hệ đến Sài Gòn làm thợ rày đây mai đó, lang bạt hết công trình này đến công trình khác. Những chiếc lán tạm bợ là nhà và từ đó những đứa trẻ đã lớn lên.