Tag:

tác phẩm

TTCT - Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, trong đó quy định doanh nghiệp có trách nhiệm công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt lên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp đó. Đây là bước thụt lùi so với quy định hiện hành.