Tag:

4.0 thách thức

TTCT - Quản trị và hành chính công cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Phải “số hóa” và trang bị thêm kỹ năng, kiến thức công nghệ là đòi hỏi chính đáng của chính phủ và “cả người đầy tớ nhân dân”.