Tag:

Bò giống

TTCT - Từ bước nuôi thử nghiệm tự phát của một số người, khoảng 6-7 năm nay mô hình nuôi bò lai theo kiểu tiểu trang trại tại nhà đã phát triển đều khắp ở Phổ Hòa.