Tag:

Bút ký dân tộc

TTCT - Cuốn sách Người Ba-Na ở Kontum (*) xuất bản lần đầu tại Huế có tựa là Mọi Kon Tum (Mộng Thương Thư Trai, 1937). Có thể xem đây là cuốn bút ký dân tộc học đầu tiên do tác giả là người Việt viết về dân tộc thiểu số Tây nguyên.