NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

Tác giả

Tổng số bài viết : 28 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Đọc sách cùng bạn

TTCT - Ấy là khi con mắt nhìn vào vết thương cộng đồng vừa như kẻ dự phần nhưng vừa đứng cao hơn mọi định kiến để thấy đó là một mối cơ khổ phổ quát của nhân loại khi chiến tranh, đói nghèo, bất ổn chính trị vẫn đang khiến cho con người bị lưu đày.

Đọc sách cùng bạn

TTCT - Có lẽ, Trí tuệ của hoa được các tác phẩm khác của M. Henri Coupin (tác giả Những loài cây độc đáo) hay M. Henry Bocquillon (tác giả cuốn Đời sống của cây cỏ) - những tác phẩm mô tả cỏ cây ở giác độ sinh học - truyền cảm hứng.