Tag:

George Haidar

TTCT - Tư bản thì thực dụng, tranh lại không nằm ngoài quy luật kinh tế thị trường. Đặc biệt trong một triển lãm kết hợp để bán tranh như thế này, các họa sĩ cũng đem ra những gì hợp với thị hiếu và túi tiền hơn là những thứ quá “sâu sắc”.