Tag:

Heinrich Himmler

TTCT - Katrin Himmler dành gần trọn một thập niên để viết về gia đình người ông họ của mình, Heinrich Himmler, còn được biết đến trong vai trò nổi tiếng hơn cả: thống chế SS của nước Đức quốc xã kiêm cánh tay mặt của Adolf Hitler.