Tag:

Hội người VN tại Pháp

TTCN - Trong sinh hoạt cuối năm "Ngày mở cửa" của Chi hội Rhône Hội Người VN tại Pháp, chủ tịch Lâm Thành Mỹ có sáng kiến mở cuộc thảo luận bàn tròn nhìn lại tình hình hợp tác Pháp - Việt thời gian qua, đặc biệt giới thiệu các tác nhân trong vùng Lyon và Grenoble. Đây cũng là một việc làm tích cực và có bề sâu của một Hội Người Việt ở nước ngoài.