Tag:

Lào Cai

TTCT - Từ tháng 10-2013, chương trình Photovoice (Tiếng nói từ nhiếp ảnh) do Isee (Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường) phối hợp với tổ chức phi chính phủ Oxfam Việt Nam đã đến với các em học sinh dân tộc thiểu số Chăm, Raglai, M’Nông, Mông ở các tỉnh Ninh Thuận, Đắk Nông, Lào Cai.