Tag:

Live streaming

TTCT - Đến nay, giới luật học quốc tế và cả Tòa án Liên minh châu Âu (EuGH) vẫn còn tranh luận sôi nổi, chưa đi đến thống nhất về nguyên tắc vận dụng cơ sở pháp lý như thế nào để xử lý một hiện tượng rất mới: Live streaming, mà ở VN vẫn còn được gọi một cách dễ gây nhầm lẫn là truyền thông trực tiếp.