GS.TS NGUYỄN VÂN NAM

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Công nghệ

TTCT - Đến nay, giới luật học quốc tế và cả Tòa án Liên minh châu Âu (EuGH) vẫn còn tranh luận sôi nổi, chưa đi đến thống nhất về nguyên tắc vận dụng cơ sở pháp lý như thế nào để xử lý một hiện tượng rất mới: Live streaming, mà ở VN vẫn còn được gọi một cách dễ gây nhầm lẫn là truyền thông trực tiếp.

Tiêu điểm

TTCT - Cần minh định rõ một điều rằng, chủ trương “bỏ sổ hộ khẩu” của Chính phủ, theo mục tiêu và trong ý nghĩa của nghị quyết 112/NQ-CP, trước mắt chỉ là bãi bỏ “hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân”.