Tag:

Nổi tiếng và ngộ nhận

TTCT - (Xem TTCT từ số ra ngày 2-10)Xã hội loài người chưa bao giờ được tổ chức cho một cá nhân riêng rẽ, dù cá nhân đó rất đặc biệt hoặc có nhu cầu được ở một mình.