Tag:

Thầy trò

TTCT - Thầy vừa chủ nhiệm vừa dạy chúng tôi suốt ba năm trung học. Trước năm 1975, thầy học cao học tại Đại học Khoa học Sài Gòn trước khi dừng chân ở thị xã bình lặng này.