Tag:

Thích Nhất Hạnh

TTCT - Tìm tới niết bàn, chốn hạnh phúc, là khát vọng vô cùng của con người, dù có thể hiện lộ dưới nhiều quan niệm khác nhau: niết bàn, thiên đàng, cõi cực lạc...