Tag:

Tinh giản biên chế

TTCT- Với một bộ máy cồng kềnh như hiện nay, muốn cải cách tiền lương, cần tinh giản biên chế (TGBC). Tuy nhiên, cách TGBC theo kiểu “cào bằng” hiện nay đã dẫn đến nghịch lý: người muốn nghỉ thì không được nghỉ, người cần cho nghỉ thì không thể cho nghỉ việc.

TTCT - Thủ tướng vừa ban hành quyết định 1998/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2017. Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2017 là 269.084 biên chế (giảm 3.868 biên chế so với năm 2016). Nhưng tinh giản biên chế xưa nay rất khó tìm sự đồng thuận đối với các cơ quan hành chính nhà nước.

TTCT - Tôi có đúng 32 năm là công chức nhà nước. Cụm từ “tinh giản biên chế” (TGBC) tôi nghe được từ khi bắt đầu vào cơ quan nhà nước năm 1983, đến khi nghỉ hưu năm 2015 năm nào tôi cũng nghe, đọc trong các văn bản và trong các cuộc họp... với không ít quyết tâm của lãnh đạo cơ quan về TGBC.