Tag:

Tay trống Charlie Watts

TTCT - Trong bức tranh âm nhạc đại chúng muôn hình vạn trạng suốt 6 thập kỷ qua, chúng ta không thể có một Beatles thứ hai, một Rolling Stones thứ hai, hay một cuộc cách mạng âm nhạc quy mô như trước. Hay như Charlie Watts, chúng ta không thể có một tay trống rock’n’roll điềm đạm nào như ông.