Tag:

tên chim

  • 01/12/2023
  • 750 từ

TTCT - Việc đặt tên các loài chim (cũng như các loài động vật khác) thường phản ánh sự phong phú, đa dạng của ngôn ngữ và văn hóa trong từng khu vực.

  • 29/11/2023
  • 1057 từ

TTCT - "Đặt tên chim cho chim", những lời nghe vừa lạ tai vừa khó hiểu này là tên một chiến dịch tranh đấu để đổi tên các loài chim trót được/bị đặt theo tên người thành tên... chim.