Tag:

Trong xứ sở lênh đênh

TTCT - Không phải bây giờ hay vài mươi năm trở lại đây những cư dân miền Trung lại thiên di vào Nam, mà cụ thể là náu nương về đất Sài Gòn sau mỗi đận thiên tai, mỗi kỳ tao loạn.