Tag:

tướng Giáp

TTCT - Rất ít tướng lĩnh quân đội trên thế giới này tích hợp cùng lúc những phẩm chất trái ngược nhau như thế: khả năng chỉ huy người khác làm việc, và đồng thời giành được cả trái tim họ.