Tag:

Bênh viện Việt Đức

  • 24/11/2023
  • 429 từ

TTCT - Giới tính trong thể thao trở thành vấn đề phức tạp và nhạy cảm trong một thời đại mới.

TTCT - Những lợi ích của chuyển đổi số trong y tế là rõ ràng và lớn lao, nhưng cần một cú hích lớn hơn nữa để thực sự trở thành một tiến trình có định hướng và dung nạp cho tất cả.