Tag:

Chính phủ điện tử

  • 15/03/2023
  • 2200 từ

TTCT - ChatGPT đã đặt một số chính phủ trước sức hút khó cưỡng của một tương lai mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế hoặc hỗ trợ công chức để phục vụ người dân.

TTCT - Sáp nhập các đơn vị hành chính, giảm biên chế, tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương trong bối cảnh Chính phủ xây dựng Chính phủ điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị công là ý chí chính trị của Nhà nước, nhưng từ định hướng tới thực thi sẽ là không ít thách thức.

TTCT - Để có một hệ thống thông tin đầy đủ và minh bạch nhằm có thể giám sát hoạt động của các cơ quan công quyền, kiểm chứng tính công minh và nghiêm túc của cơ quan chỉ đạo điều hành, Chính phủ điện tử là một công cụ hữu ích. Nhưng Chính phủ điện tử hiện đang đi về đâu?

TTCT - Chính phủ điện tử thì không phải là một chính phủ mà chỉ là việc chính phủ sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông (Information; Communication Technologies - ICT) để cung cấp thông tin, dịch vụ cho dân và để tương tác với dân.