Đọc sách như một nhu cầu sống

Tuổi Trẻ Cuối Tuần gặp gỡ độc giả ở các thế hệ khác nhau để nghe họ chia sẻ về tình yêu với sách và sự đọc của một bộ phận độc giả hôm nay. Cùng những câu chuyện khác về sách, đọc sách, viết sách và bán sách.