Nuôi AI bằng dữ liệu nào

Thông tin của bạn, sáng tạo của bạn, thậm chí một status của bạn trên mạng xã hội... tất cả đều có thể trở thành thức ăn cho những cỗ máy sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Và chúng ta đang ở trong một cuộc chiến mới rộng khắp và gay go: những đột phá của AI cũng đồng thời gây ra phân cực sâu sắc giàu nghèo và bất ổn xã hội. Bên cạnh đó là những bất công nghiêm trọng trong việc nhiều hãng công nghệ dùng tài nguyên, thông tin, trí tuệ của xã hội con người để huấn luyện cho những cỗ máy siêu việt này theo một đường lối cơ bản là “đi đánh cắp”.