HỒ QUỐC TUẤN

Tác giả

Tổng số bài viết : 19 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Kinh tế

TTCT - Lãi suất giảm nhưng tiền gửi ngân hàng tăng, còn dân chúng đổ đi mua vàng phòng thủ. Bạn nghe qua tưởng như là ở Việt Nam, nhưng thật ra ở Trung Quốc cũng đang như vậy.