Tag:

chuyên gia

TTCT - Một trong những diễn biến thú vị của Diễn đàn kinh tế mùa xuân vừa diễn ra là việc tranh luận xung quanh cái gọi là vai trò của các chuyên gia đối với các quyết sách của chính phủ cũng như trách nhiệm của họ với đất nước.