Tag:

làm thêm

TTCT - Thực tập ở các hãng danh tiếng hay công ty yêu thích trong mùa hè có vai trò quan trọng với triển vọng nghề nghiệp tương lai của sinh viên, song đại dịch COVID-19 đã cướp mất những trải nghiệm quý báu mà họ hằng mong mỏi.