CANDID

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Chuyên đề

TTCT - Mùa hè ở châu Âu cũng đang đến rất gần. Cả Warszawa nơi tôi ở như được bao phủ trong một khu rừng. Một màu xanh tràn ngập khắp thành phố cùng muôn màu đủ loại hoa thi nhau nở.