ĐỖ ĐỨC

Tác giả

Tổng số bài viết : 6 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Phiếm đàm

TTCT- Khoảng giữa những năm 1980, Nhà nước đột ngột bỏ bao cấp. Đó là thời ông Tố Hữu làm phó thủ tướng, tiền lạm phát mất giá từng ngày. Bảo là đột ngột nghe cho văn vẻ thôi chứ lúc ấy ngân khố rỗng tuếch, muốn bao cũng chẳng có sức mà bao, nên Nhà nước đành buông.

Phiếm đàm

TTCT - Ngày bé, có việc đi xa, tôi lúng túng vì không biết đường sá thế nào thì nghe bố bảo: “Đường ở mồm ấy, cứ hỏi khắc ra hết”.