DUY ÂN

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Nhiều người cho rằng cái “sến” của phim Hàn Quốc là môtip hai người yêu nhau nhất định phải có màn cõng nhau.