EPHRAIM KISHON

Tác giả

Tổng số bài viết : 5 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Sáng tác

TTCT - "... nghe nói có một khu phố như thế ở Amsterdam... với những cô gái ngồi sau cửa kính... một khu phố nổi tiếng... và ở đó họ ngồi sau cửa kính, những cô gái..."

Truyện ngắn

TTCT - "Trong tâm trí chúng tôi lại hiện về đại lộ Rothschild cũ kỹ mà vàng son ở Tel Aviv, ánh nắng rực rỡ của đất nước chúng tôi phản chiếu một cách dễ chịu trong hàng ngàn đống rác đẹp lấp lánh".