JORGE LUIS BORGES

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Truyện ngắn

TTCT - ​Có những tín đồ của Goethe, của Edda, của khúc ca cuối trong sử thi Nibelung, còn Shakespeare là số phận của tôi. Đến giờ vẫn thế, mặc dù theo một cách không ai có thể thấy trước, trừ một người vừa qua đời ở Pretoria, Daniel Thorpe. Còn một người khác nữa mà tôi chưa thấy mặt.