LÊ VINH QUỐC

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

TTCT - Bài “Trung học tổng hợp xưa và cái nhìn nay” của tác giả Nguyễn Phi Hùng đăng trên TTCT ngày 23-2-2014 đã đặt ra một vấn đề quan trọng trước những người có trách nhiệm đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Bạn đọc

TTCT - Từ hiện tượng có nhiều học sinh phải bỏ học giữa chừng, hoặc được nhà trường đẩy lên các lớp trên và thi tốt nghiệp bằng những biện pháp phản giáo dục trong hệ thống nhà trường phổ thông 12 năm hiện hành, thầy Nguyễn Phi Hùng đã chỉ ra chính xác ba nguyên nhân của hiện tượng.

TTCT - Dựa trên lý thuyết về ba giai đoạn tạo dựng bản sắc con người của Margaret Mead (1969), bài “Bọn trẻ sẽ dắt ta đi?” của tác giả Lê Thanh Hải viết rất hay về một chủ đề thời sự: quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong xã hội đương đại.