LƯU GIA

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Gặp gỡ & Đối thoại

TTCT - “Với nền tảng hiện nay, thế hệ sinh viên ngày nay có nhiều cơ hội thành công hơn thế hệ đi trước. Đó là thế hệ đa dạng về mặt tri thức, thành thạo công nghệ và cách tiếp cận tư duy cởi mở hơn” - TS Đàm Quang Minh, người trẻ nhất đang đảm trách vị trí hiệu trưởng một trường ĐH (ĐH FPT) hiện nay, nói với TTCT.

TTCT - Đầu năm, ông bạn nắc nỏm “khen” một bà bạn: Công nhận bả hay thiệt, ngày nào cũng viết cả ngàn từ trên Facebook mà hổng thấy mệt.

TTCT - Lúc cao đàm khoát luận chuyện việc viết văn, viết sử, nhiều người tin rằng “văn sử bất phân”, có khi hứng chí đưa cả triết học vào chung mớ ấy, bàn về chức phận của nhà văn, nhà sử, nhất là nhà văn nhà sử thời nay.